Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

catchdimoment
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
catchdimoment
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vianiskowo niskowo
catchdimoment
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viathesmajl thesmajl
catchdimoment
catchdimoment
catchdimoment
Słowa typu "zawsze" są bardzo kategoryczne. Używa się ich, by podkreślić to w co chcemy wierzyć, ale wypowiadane w emocjach mogą być niebezpieczne.
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 17 2017

catchdimoment
6715 dbec 390
Reposted fromckisback ckisback vianiskowo niskowo
catchdimoment
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapomniane zapomniane
catchdimoment
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viasmejdi smejdi
catchdimoment
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viasmejdi smejdi
catchdimoment
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viasmejdi smejdi
catchdimoment
catchdimoment
catchdimoment
catchdimoment
I like simple things… books, being alone, or with somebody who understands.
catchdimoment
8447 7fba 390
catchdimoment
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe vialatchontomymind latchontomymind
catchdimoment
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl