Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

catchdimoment
6350 f330 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 24 2017

catchdimoment
3471 aac4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
catchdimoment
catchdimoment
Lubię siłę czerni,
i nieużywania słów.
Wszystkiego, co niezmienne,
w nicości za oknem, gdy budzą się mgły. 
— Myslovitz - Przypadek Hermana Rotha
Reposted fromhey-jude hey-jude viatobecontinued tobecontinued
catchdimoment
4088 9860 390
Reposted fromwsukience wsukience viatobecontinued tobecontinued

May 22 2017

catchdimoment
7576 5ee1 390
Reposted fromslodziak slodziak viaune-raconteuse une-raconteuse
catchdimoment
0242 8f1d 390
catchdimoment
catchdimoment
8664 8f1a 390
Reposted fromowca owca vianiezbywalnie niezbywalnie
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica vianiskowo niskowo
catchdimoment
catchdimoment
catchdimoment
6840 1497 390
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
catchdimoment
3737 cef8 390
catchdimoment
Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything. 
— Meredith Grey
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viamefir mefir
catchdimoment
8269 c746 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
catchdimoment
5968 d2f1 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl