Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

catchdimoment
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł"
catchdimoment
catchdimoment

May 25 2018

catchdimoment
Obecność to w tych czasach najlepsze, co można dostać od drugiego człowieka.
catchdimoment

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

May 23 2018

catchdimoment
7489 1158 390
Reposted fromseaweed seaweed viamarioneta marioneta
catchdimoment
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viamarioneta marioneta

May 21 2018

catchdimoment
5957 c6c4 390
Reposted fromgrandma grandma viatobecontinued tobecontinued
catchdimoment
catchdimoment
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
catchdimoment
0895 6f87 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viazapachsiana zapachsiana

May 19 2018

catchdimoment
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viathesmajl thesmajl
catchdimoment
1772 685d 390
Reposted fromLittleMe LittleMe viatransfuzja- transfuzja-

May 18 2018

catchdimoment
Reposted fromhalucine halucine viatransfuzja- transfuzja-

May 16 2018

catchdimoment
catchdimoment
catchdimoment
4704 2038 390
Reposted fromproof proof viatobecontinued tobecontinued
8109 9887 390
Reposted frombaboooshka baboooshka viatobecontinued tobecontinued
catchdimoment

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viatobecontinued tobecontinued

May 13 2018

catchdimoment
1366 0a8a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl